Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poskytované poradenské služby

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Školní poradenské služby jsou zabezpečovány školní psycholožkou, výchovným poradcem a školní metodičkou prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Účel poradenských služeb

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku

Kontakty na pracovníky

Školní psycholožka a koordinátorka pro inkluzi

Mgr. Marie Müllerová

Marie.Mullerova@zsochranova.cz

+420 607 203 071

Pracovní doba:

Pondělí 8:45 - 12:45
Středa 8:45 - 12:45
Čtvrtek 8:45 - 12:45

Osobní schůzku mimo uvedenou dobu je možné domluvit telefonicky.

Výchovná poradkyně

Mgr. Karin Solná

karin.solna@zsochranova.cz

+420 553 714 065,
+420 734 173 972

Konzultační hodiny: Pondělí 11:00 - 11:45

Dále kdykoli po telefonické domluvě.

Metodik prevence

Ing. Radek Kramář, MBA

radek.kramar@zsochranova.cz

+420 553 714 065

Konzultační hodiny: Kdykoli po telefonické domluvě.

Speciální pedagog pro speciálně-pedagogickou péči

Mgr. Edita Kubalová

edita.kubalova@zsochranova.cz

+420 778 760 326

 

Kontakty na vybrané instituce


Materiály speciálního pedagoga ke stažení

1. Pro děti budoucích prvních tříd

2. Pro žáky prvního stupně

3. Pro žáky druhého stupně

4. Pro žáky nadané

5. Pro rodiče

6. Specifické poruchy učení a chování