Drobečková navigace

Úvod > O škole > Historie školy

Historie školy

Počátky historie školy jsou spjaty s dějinami měšťanské školy na Otické ulici v Opavě, která byla stavěna již v roce 1880. Tamější vzrůstající počet žáků totiž přinutil v roce 1912 školní úřady a město zvážit možnosti zřízení další měšťanské školy v Opavě. Ta byla nakonec realizována na Badenfeldově ulici (dnešní Ochranova ulice).

Na výstavbě školy se podílela řada firem a řemeslníků. V době stavebních prací však vypukla 1. světová válka a brzy se nedostávalo pracovních sil. Utrpěla tím i stavba školní budovy. Přesto byla 4. 1. 1915 slavnostně otevřena. Její úřední název byl Chlapecká měšťanská škola, Badenfeldova ulice, Opava. Žáci (238 chlapců), byli vyučováni v 5 třídách - dvou prvních, dvou druhých a jedné třetí. Prvním ředitelem této německé školy byl jmenován odborný učitel Ludwig Pratschker.

Výuku ovlivňovalo dění ve společnosti. V počátcích historie školy to byla především 1. světová válka. Učitelé odcházeli na frontu, ve válce umírali rodiče žáků, škola pořádala sbírky pro chudé. Stejně jako se začínaly projevovat rozpory mezi německým a českým obyvatelstvem na Opavsku, tak se také zostřovalo nacionální zaměření této německé školy, a to i po vzniku Československé republiky v roce 1918.

Ve škole bylo zdůrazňováno německé vzdělání prezidenta T. G. Masaryka, i když do výuky již byl zařazen i český jazyk. Proto také rok 1938 přivítali učitelé a žáci s nadšením. V kronice školy se dočítáme o touze sudetských Němců na návrat do "Říše". Jsou zde citována slova Adolfa Hitlera, žáci byli fanatizováni. Není proto divu, že německá kronika končí rokem 1944.

Období po 2. světové válce se hluboce zapsalo na změně charakteru školy. Ta získala konečně český ráz. Po osvobození v roce 1945 byla škola i ulice přejmenována na Ochranovu. Ludvík Ochrana byl prvním předsedou Matice opavské. Školu již navštěvovaly i dívky. Ve školním roce 1953/1954 došlo ke sloučení této 3. střední školy (dnes 2. stupeň ZŠ na Ochranově ulici) a 10. národní školy (dnes 1. stupeň ZŠ na Pekařské ulici) v jeden celek. Fakta z dějin národní školy se ale do dnešní doby nedochovala. Žáci se stravovali v provizorních prostorách jídelny na Mostní ulici, kde také byla školní družina. Snaha přistavět školní jídelnu a herny ŠD k budově na Švermově (dnes Pekařské) ulici došla uplatnění až ve školním roce 1981/1982. Práce se však zpožďovaly, prodražovaly. Výuka probíhala ve stísněných podmínkách na okolních školách. Obdobná situace nastala i v 90. letech, kdy se přistavovaly 4 třídy v budově na Pekařské ulici.

Od roku 1987, kdy začal ve škole experiment s rozšířenou výukou hudební výchovy, škola hudbou žije. Děti se s ní setkávají denně i mimo rámec vyučování. Škola a její 4 pěvecké soubory (Domino, Cvrčci, Sluníčka a Pramínek), které pracují pod vedením zkušených sbormistryň PaedDr. Ivany Kleinové, Mgr. Miroslavy Řehákové a Mgr. Markéty Hánové, dotvářejí hudební život města Opavy a reprezentují školu i město na akcích celorepublikového významu i v zahraničí. Škole byl také proto v roce 2000 propůjčen čestný název Základní škola Ilji Hurníka.

V současnosti je ve škole 13 tříd, 4 oddělení ŠD a 1 oddělení ŠK. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu, přičemž v každé třídě existuje možnost volby hudebního nebo běžného zaměření. Díky hudbě se našim žákům naskýtá možnost každoročního vycestování do zahraničí. Mezi navštívenými zeměmi nechybí Kanada, Izrael, Anglie, Španělsko, Francie, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Litva, Itálie aj.

Škola má před sebou velké plány a do budoucna zamýšlí další rozšíření svých aktivit.