Drobečková navigace

Úvod > O škole > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Základní informace

Základní škola Ilji Hurníka v Opavě je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Disponuje dvěma budovami, nacházejícími se poblíž centra města. Obě mají dobrou dopravní dostupnost. Kapacitně škola umožňuje vzdělávání až pěti stům padesáti žákům. Třídy 1. stupně a herny školní družiny jsou umístěny v budově na Pekařské ulici. Pro všechny žáky školy je zde zřízena rovněž školní jídelna, kde mají žáci možnost vybrat si ze dvou jídel. Vstup do budovy je bezbariérový. Žáci 2. stupně se vyučují v budově na ulici Ochranova, jež je současně sídlem ředitelství školy. V této budově je k dispozici i účetní školy a školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodik prevence). Rodiče zde mohou v případě potřeby s daným odborníkem konzultovat problémy svých dětí, získat rady ohledně budoucího studia atd. K integrovaným žákům přistupujeme individuálně, žákům se specifickými obtížemi v oblasti učení je nabízena kvalitní péče. Bližší informace o poradenském pracovišti.

Hudební výchova

Jak již napovídá jméno mimořádné osobnosti v názvu školy, klima naší ZŠ je protkáno hudbou. Ilja Hurník byl známý český hudební skladatel, klavírista, pedagog, spisovatel a dramatik. Zájemci o hudbu se mohou věnovat sborovému zpěvu, společné hře na flétnu, nástrojové hře, koncertování, vystupování na akcích školy i města a také navštívit různé kouty světa. Ve škole pracují pěvecké sbory Minidomino, Sluníčka, Cvrčci a Domino. Děti mohou sborový zpěv pěstovat od 1. až do 9. třídy.

Největší úspěchy zaznamenává pod vedením sbormistryně PaedDr. Ivany Kleinové sbor Domino, který každoročně absolvuje asi 40 koncertů a vystoupení u nás i v zahraničí. Kromě tradičních vánočních koncertů pro rodiče zpívá sbor pro veřejnost, účastní se vystoupení k různým příležitostem, setkává se a vystupuje s významnými osobnostmi (Václav Havel, Ilja Hurník, Petra Janů, Bob Chilcott), reprezentuje školu, město i Českou republiku. Získal již řadu prestižních ocenění v ČR (Zlatý oříšek v České televizi) i v mezinárodních festivalech a soutěžích (stříbrná medaile na celosvětových hrách World Choir Games v Rize), procestoval Evropu (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko aj.), ale třeba i Izrael a Kanadu. Domino spolupracuje s vynikajícími zahraničními dirigenty, velice úspěšně prezentuje zejména tvorbu soudobého britského sborového skladatele a dirigenta Boba Chilcotta. Úspěchy našich sborů jsou často prezentovány v médiích (tisk, televize, internet). Sbory vydaly také několik CD. Škola dále dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou školou V. Kálika Opava. Cimbálovou muziku ZUŠ vede pedagog naší školy Roman Kubala. V rámci spolupráce se Slezským divadlem Opava účinkovaly naše děti kupř. v operách Příběhy lišky Bystroušky, Carmen, Brundibár, v baletu Špalíček a v operetě Perly panny Serafínky. Aktuálně vystupují v opeře Tosca a v muzikálu Mrazík. Mimo domácí scénu se děti představily i v pražských divadlech, a to v operách Yuzuru ve Stavovském divadle a Bohéma v divadle Národním. 

Vybavenost, výuka, přestávky

Ve škole, pěkně vyzdobené výtvarnými pracemi žáků, se vyučuje v klasických, moderně vybavených třídách s počítačem a interaktivní tabulí či plátnem. V celé škole je zaveden internet. Všichni učitelé mají pro kvalitní přípravu, výuku i komunikaci s rodiči svůj pracovní notebook. Vytvářejí elektronické studijní materiály, dostupné na webových stránkách školy (Edubase). Výuka může být obohacena též využíváním tabletů. K výuce odborných předmětů slouží odborné učebny, např. učebna fyziky a chemie, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, hudebna, cvičná kuchyňka, dílna. Škola má k dispozici také keramickou dílnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, velkou tělocvičnu s kvalitním vybavením, gymnastický sál a pro venkovní aktivity dvůr, hřiště, dětské hřiště s průlezkami a pískovištěm, školní pozemek, alboretum. Kromě vyučovacích předmětů nabízíme žákům předměty volitelné. Atraktivní je možnost výuky anglického jazyka již od 1. ročníku, od 7. ročníku pak výuka druhého jazyka (němčina, španělština) a dále různé semináře, konverzace atp. Při výuce cizího jazyka spolupracujeme s rodilým mluvčím. O velkých přestávkách je dětem umožněno trávit čas na školním dvoře či hřišti, kde si mohou odpočinout i zasportovat. V budově lze hrát stolní tenis. Děti mohou využívat automat na mléko a ovoce. Do budoucna je ve škole plánována obnova vybavení, zřízení odpočinkových koutků, vybudování dalších zajímavých prostor.

Aktivity, soutěže, spolupráce se subjekty

Škola nabízí široké možnosti zájmového vzdělávání nejen pod hlavičkou školní družiny a školního klubu. Pestrá nabídka zájmových kroužků bývá aktualizována na počátku každého školního roku a zahrnuje většinou kroužky pohybové (sportovní, taneční), hudební, výtvarné, literární, relaxační, IT, jazykové atd. Starší žáci mají možnost rozvíjet své schopnosti v kroužcích napříč různými oblastmi a v případě zájmu docházet i na doučování. Uskutečňujeme množství aktivit a akcí, školní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, tuzemské i zahraniční exkurze, víkendové akce, akce pro předškoláky i pro veřejnost (dny otevřených dveří, prodejní výstavky výtvarných prací). Pro opavské školy pořádá naše škola tradičně soutěž ve skoku vysokém Kateřinská laťka. Zapojujeme se do menších i celostátních projektů (dobrovolnický projekt 72 hodin, Dětský čin roku, Zdravá pětka). Významné a úspěšné je také zapojování žáků do soutěží různého zaměření (znalostní, dovednostní, hudební, sportovní, výtvarné, literární, recitační i jiné) a školních olympiád. Naši žáci již získali mnoho pěkných umístění. Největší úspěšnost zaznamenala škola v pěvecké soutěži lidových zpěváků Opavský skřivánek, kde pravidelně obsazujeme přední příčky v regionálních kolech, a to v sólovém zpěvu i v kategorii duet a trií. Nejlepší lidoví zpěváci reprezentovali školu v celostátních soutěžích a přehlídkách. Škola spolupracuje s mnoha institucemi, např. s Magistrátem města Opava (Vítání občánků), Charitou Opava (Tříkrálová sbírka), mateřskými školami, seniorcentry, městskou knihovnou. Spolupráce se subjekty je školou, institucemi i veřejností hodnocena jako pozitivní a hodnotná.

Pedagogický sbor, žáci, rodiče, informace

Aprobovaní a zkušení pedagogové mají možnost dalšího vzdělávání, účastní se odborných kurzů a seminářů a systematicky si rozšiřují svou odbornost. Kromě odborníků výše zmíněného poradenského pracoviště působí ve škole rovněž odborně proškolení asistenti pedagoga a zdravotníci. Ve školní družině a školním klubu se dětem věnují trpělivé, ochotné a tvořivé vychovatelky. Do školy docházejí převážně žáci ze sídliště Kateřinky a blízkého okolí, ale dojíždějí k nám také děti z jiných částí města a z okolních vesnic. Spolupráce školy s rodiči probíhá různými formami. Základní informace včetně důležitých kontaktních údajů naleznou rodiče na školních webových stránkách. Jsou zde pravidelně zveřejňovány i fotografie z aktivit školy, novinové články, poděkování institucí, ocenění dětí v soutěžích atd. Informace o svých dětech získávají rodiče prostřednictvím třídních schůzek či předem domluvených osobních konzultací s případnou účastí dítěte, dále je možné učitele oslovit telefonicky či elektronicky (e-mailové adresy). Ve škole je zavedena elektronická žákovská knížka (program Bakaláři), v níž mohou rodiče pravidelně sledovat výsledky svých dětí (prospěch, chování) a také aktuální informace třídy i školy. Pro rodiče a děti jsou pořádány různé aktivity, např. v rámci družiny, ale také koncerty, školní akademie, besídky, výstavky a víkendové akce. Při škole funguje SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy).