Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

Oficiální název

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel:

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, školní družina, školní klub

Organizační struktura

Seznam organizačních složek

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna - výdejna
 • Školní klub

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Poštovní adresa a adresa podatelny

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
Ochranova 1244/6
746 01 Opava

Úřední hodiny

pondělí - pátek (září - červen)
8:00 - 11:00 hod.       13:00 - 14:30 hod.

Telefonní čísla

pevná linka: +420 553 714 065

mobil: +420 734 173 970

 

Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Datová schránka

bunmmvg

Adresa internetové stránky

www.zsochranova.cz

Další kontakty

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181721068/0300

IČO

70999236

DIČ

Škola není plátcem DPH

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty ZŠ
Dokumenty jídelna
Dokumenty družina

 

Rozpočet

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Poštou: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 1244/6, 746 01 Opava
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): bunmmvg
 • Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zsochranova.cz

Elektronické dokumenty doručované archivu v datových zprávách a na technických nosičích (USB) jsou přijímány ve formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, JPEG.

Příjem podání a podnětů

Zaměstnanci školy určeni ředitelkou školy k poskytování informací, přijímání písemných a ústních žádostí o informace

Jméno Funkce Rozsah zmocenění
Mgr. Monika Jarošová ředitelka školy bez omezení
Mgr. Radim Kříž statutární zástupce ŘŠ bez omezení
Bc. Marie Vaňková ekonomka školy informace k ekonomické oblasti

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

Lhůty pro vyřizování žádostí

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Lhůtu lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou: 

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací
 • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti 

Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Omezení a neposkytnutí informace

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud: 

 • se vztahuje výlučně k vnitřním záležitostem a personálním otázkám školy 
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
 • by došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Evropského nařízení ke GDPR 2016/679

Odvolání

Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Vydané právní předpisy

Dokumenty ZŠ
Dokumenty jídelna
Dokumenty školní družiny a školního klubu

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytnutí informace může škola požadovat úhradu ve výši nutných nákladů vynaložených na poskytnutí služby, a to dle následujícího ceníku:

 • Práce výkonného pracovníka: 150,- Kč / každá započatá půlhodina
 • Černobílá kopie jednostranná: 2,- Kč

Úhrada nákladů za další administrativní úkony:

 • Vyhotovení stejnopisu či opisu vysvědčení: 200,- Kč

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

Vzor licenčních smluv (PDF)

Výhradní licence

V současné době nejsou Základní školou Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.