banner stranka

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -  příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2017/2018 JSOU PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:

2 9 16 25 33
3 10 17 26 34
4 11 18 28 35
5 12 21 29 36
7 14 22 30 37
8 15 24 32 39

 

 

 

 

Na základě žádosti zákonného zástupce a doložených příloh budou mít ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU o jeden rok děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:

1, 6, 19, 20, 23, 38

Od školního roku 2017/2018 NEJSOU PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:

13, 27, 31

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Vydáno dne 24. 4. 2017

Vyvěšeno dne 24. 4. 2017

Mgr. Monika Jarošová, ředitelka školy

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2018 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6